IDEE I AKCJE: OPÓR PRACOWNICZY W NOWYM STULECIU

Warszawa 28-29 kwietnia

 

SCHEDULE

Saturday, April 28 11.00 - 18.00

11.00 - Opening Presentation. Why we are making this conference. Presentation of basic ideas. Panel.

11.30 - 12.15 - Tactics for Workers in International Corporations. Theory and practice of resistance and organization. Strikes, sabotage, creating contact internationally and international campaigns. Anarchist Federation and Union of Syndicalists. Followed by discussion.

12.30 - 14.00: Unions in Slovakia and critical reflection of the workers conflict in company SCP Neusielder / Mondi Business Paper and engagement of anarchists in the conflict. Presented by Michal Tulik, member of Priama akcia (IWA-AIT Slovakia)

14.30 - 15.15 - Creating horizontal unions. A critical look at hierarchical unions. Also reflections on class collaboration in unions. Mariusz Pruszyński, Union of Syndicalists, editor of "Recycling of Ideas".

15:15 - 16.00 - Workers Cooperatives. How different forms of workers' cooperatives work and the differences between workers shareholder schemes, partnerships and cooperatives and Parecon. Problems of creating cooperatives in capitalist relations. Laure Akai, Anarchist Federation, Union of Syndicalists.

16.00 - 17.30 - Film: The Take.

17.30 - 18.00 - Discussion. End of Day One.

PARTY

SUNDAY April 29 12.00 - 18.00 *

(*An additional talk may be added. Updated information may follow.)

12.00 - 13.30 - Presentation about the Automobile Workers in Slovakia and Poland. Discussion and presentations by comrades from Slovakia and Silesia.

13.45 - 15.00 - Situation in different countries. Discussion. Presentation of current campaigns

LUNCH

16.00 - 18.00 - The goals and practice of anarcho-syndicalism in concrete examples. Information about the IWA and other existing formations.

International Participants are requested to register. Information about location and housing will be provided by mail. Send e-mail to: zsp000@gmail.com


APRIL 30th - Action against Temporary Work

May 1st - Demonstration and Picnic. Stops at the McDonalds' Recruting Center (against McWork), at the Ministry of Finance (against their shitty neoliberal policies), at the Work Inspectorate / Labour Court (to protest against breaching workers' rights) and at the Ministry of Labour and Social Policy. Picnic takes place near the picnic of crony capitalist former fake left ruling party and trade union bureaucrats.

 

 

 

HARMONOGRAM

Sobota, 28 kwietnia 11.00 - 18.00

11.00 - Otwarcie. Wyjaśnienie przyczyn, dla których została zorganizowana konferencja. Przedstawienie podstawowych idei. Panel dyskusyjny.

11.30 - 12.15 - Taktyka walki pracowników w międzynarodowych korporacjach. Teoria i praktyka oporu i organizacji. Strajki, sabotaże, tworzenie sieci międzynarodowych kontaktów i kampanie międzynarodowe: Federacja Anarchistyczna i Związek Syndykalistów Polski. Po wykładzie dyskusja.

12.30 - 14.00 - Związki zawodowe na Słowacji i krytyczna refleksja o konflikcie pracowniczym w fabryce SCP Neusielder / Mondi Business Paper. Zaangażowanie anarchistów w walkę pracowników: Michal Tulik, Priama Akcia (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników (IWA-AIT), sekcja słowacka)

14.30 - 15.15 - Tworzenie poziomych struktur związkowych. Krytyczne spojrzenie na hierarchiczne organizacje. Niehierarchiczne organizowanie się pracowników. Refleksja na temat klasowej kolaboracji wynikającej m.in. z hierarchicznej struktury większości związków i organizacji zawodowych: Mariusz Pruszyński, Związek Syndykalistów Polski, członek kolektywu redakcyjnego "Recykling Idei".

15.15 - 16.00 - Kooperatywy pracownicze. Jak działają różne formy kooperatyw pracowniczych. Różnice pomiędzy akcjonariatem pracowniczym, kooperatywami i zasadami ekonomii uczestniczącej. Problemy związane z tworzeniem kooperatyw w środowisku kapitalistycznym: Laure Akai, Federacja Anarchichistyczna, Związek Syndykalistów Polski.

16.00 - 17.30 - Film: Przejmowanie fabryk

17.30 - 18.00 - Dyskusja. Koniec dnia pierwszego.


Niedziela, 29 kwietnia, 12.00 - 18.00 *
(*Możliwe jest dodanie dodatkowych wykładów. W takim przypadku wyślemy dodatkowe informacje)

12.00 - 13.30 - Prezentacja sytuacji pracowników branży samochodowej w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Panel dyskusyjny w którym uczestniczyć będą anarchiści ze Słowacji i Śląska.

13.45 - 15.00 - Prezentacja sytuacji w poszczególnych krajach. Dyskusja. Omówienie bieżących kampanii.

Przerwa obiadowa

16.00 - 18.00 - Cele i praktyka anarcho-syndykalizmu na podstawie konkretnych przykładów. Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników (IWA-AIT) oraz innych istniejących formacjach.


Poniedziałek, 30 kwietnia - Akcja przeciwko agencjom pracy tymczasowej

Wtorek, 1 maja - Demonstracja pod hasłem "Odzyskaj swoje życie!" Przystanki przy: McDonalds – Centrum Pracy, Ministerstwie Finansów (przeciwko neoliberalnej polityce państwa), Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Demonstracja zakończy się piknikiem w parku przy ul. Rozbrat, aby zepsuć dobry humor aparatczykom z SLD i OPZZ.
Więcej informacji: 1 maja w Warszawie